rodbla Styrelse

 

 Styrelsens ansvar

 • Följa föreningens stadgar
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Se över, utvärdera och uppdatera färdrikting och färdplan samt policy vartannat år
 • Beslut om föreslagen budget från klubbchef
 • Arbetsgivaransvar och fastställande av löner
 • Beslut om firmateckning och attestrutiner
 • Fördela styrelsens arbete
 • Formulera och fastställa mål och strategier
 • Utse klubbens representanter i stiftelsen för Olympiahallen
 • Representera HTK vid årsmöten och liknande träffar med SvTF och underliggande förbund

 

 Klubbchefens ansvar

 • Ansvara för det operativa arbetet och att det bedrivs enligt färdriktning, färdplan och fastställd budget
 • Leda och ansvara för arbetet i klubbledningen samt utse 2-3 personer som ingår i gruppen
 • Ansvara för ledning och fördelning av klubbens arbete genom klara och tydliga arbetsbekrivningar
 • Avlägga månadsrapport till styrelsen som rör ekonomi, personal och väsentliga händelser
 • Fastställa lönepolicy för anställda
 • Föreslå löner för klubbens anställda till styrelsen
 • Ansvara för kansliet och dess uppgifter
 • Marknadsföring av Helsingborgs TK
 • Hantera större klagomål/konflikter gällande verksamheten
Bo Annvik
Jessica Jonasson
Marcus Carlsson
Johanna Larsson
Anna-Karin Magnusson