Under årsmötet prisar vi Årets HTKare

Dagordning


1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Godkännande av röstlängd.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet samt vid behov 
tjänstgöra som rösträknare.
5. Styrelsens årsberättelse (Verksamhetsberättelse)
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning. (Årsbokslut)
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Behandling av förslag som senast den 31 december 2021 till styrelsen inlämnat 
förslag av röstberättigad medlem.
10. Val av:
a. styrelsens ordförande för en period av ett år
b. halva antalet ledamöter för en period av två år
c. två revisorer jämte två suppleanter för en period av ett år
d. två ledamöter av valberedningen för en period av ett år
11. Bestämmande av 2023-års medlemsavgifter samt fastställande av det belopp 
som skall erläggas för vinnande av ständigt medlemskap.
12. Fastställande av reviderade stadgar
13. Utdelning av klubbens förtjänsttecken.
14. Utdelning av utmärkelsen Årets HTK:are.
15. Ordet fritt för synpunkter och förslag.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.
18.HTK bjuder på räksmörgås kl 16:00