Mission

HTK erbjuder en givande och utvecklande miljö för samtligamedlemmar oavsett förutsättningar och ambitionsnivå

Vision

HTK skall uppfattas som en av de ledande tennisklubbarna i Sverige

KÄRNVÄRDEN

 • Glädje
 • Gemenskap
 • Jämställdhet
 • Utveckling

Glädje

För utövaren ska glädje gå före tvång och vi strävar efter att låta utövaren själv bestämmaöver sitt tennisspel, oavsett spelnivå. Vi lyssnar på barns och vuxnas åsikter och låter dem vara delaktiga i sin utveckling. Vi skiljer på barns perspektiv – det vill säga när vuxna tolkar och tror vad barnen menar – och barnets perspektiv, där barnet själv ges möjlighet att uttrycka sig.

Gemenskap

Ensam är inte stark – vi är övertygade att arbete i grupp långsiktigt leder till en mer positiv utveckling. Parallellt med  träning skall det alltid finnas ett äventyr runt hörnet där våra medlemmar får möjlighet till nya bekantskaper och vänner för livet.

Jämställdhet

Vår idrott ska främja mångfald och vår verksamhet ska vara inkluderande, välkomnande och utvecklande för alla våra medlemmar oberoende bakgrund, kunnande och ambitionsnivå. Vi respekterar varandras olikheter, tar ställning och agerar om någon beter sig illa eller bryter mot våra gemensamma regler.

Utveckling

Tennis är så mycket mer än själva utövandet. Vår idrott har stor social betydelse och vi lägger stor vikt vid att också utveckla människan parallellt med spelaren. Etik, moral och utbildning är viktiga ord för oss. Vi strävar efter att se alla människor och får dem att känna sig behövda.

MÅLSÄTTNIGAR

Organisation

 • HTK ska ha en väl fungerande organisation, som inte är beroende av enskilda personer.
 • Organisationsplanen skall vara tydlig avseende ansvarsområden och arbetsuppgifter föralla anställda och de ideella personer som finns inom organisationen.
 • HTK ska skapa incitament för att medlemmar, spelare och ledare stannar kvar i klubbenoch engagerar sig i klubbens utveckling.

Ekonomi

 • HTK omfattas av ett negativt eget kapital. Målet är att eliminera detta genom att bedriva verksamheten med ett årligt överskott på minst 3%.

Medlem

 • HTK har som målsättning att växa till minst 1.000 medlemmar (2020 var vi 834 st) och att en klar majoritet av medlemarna är nöjda med klubben och vår verksamhet.

Anläggningar

 • HTK verkar för att Olympiahallen har som mål att kompletteras med en utomhusanläggningsamt ytterligare banor inomhus. Detta för att få till stånd en anläggning som HTK kan nyttjaåret om.
 • Utveckla Olympiahallen utifrån ett jämställdhetsperspektiv för HTKs alla medlemmar.

Tävlingar

 • HTK ska vara i framkant som arrangör av familjevänliga barn och ungdomstävlingar.
 • Nationella tävlingar för barn och ungdomar skall arrangeras samt So Tour tävlingar förklubbens nybörjare.
 • Bredd, Motion och Tävling
 • HTKs verksamhet skall vara det naturliga valet för de som vill spela tennis i Helsingborg samt för spelare som satsar mot en internationell karriär från hela Sverige.
 • Vi vill att verksamheten skall omfatta ca 450 kursdeltagare under inomhus-säsongen där fördelning mellan träning/motion och tävling skall strävas efter att vara 80/20.
 • HTK har som mål att representationslagen skall spela i Tennisens högsta serier.

STRATEGI

Organisation

 • HTK ska ha tydliga ansvarsbeskrivningar för samtliga anställda som därmed ges förutsättningar för att kunna utföra klubbens operativa arbete.
 • Vi definierar och utarbetar rimliga och tydliga ansvarsområden för ideella krafter.
 • Vi har en tydlig dialog och kommunikation med nuvarande och potentiella medlemmar samt sponsorer och andra intressenter.
 • Vi erbjuder våra medlemmar ett äventyrs-  och utvecklingsprogram parallellt med tennisträningen.

Ekonomi

 • Klubbchef och styrelse har kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att vi följerbudget.
 • Vi strävar efter att anpassa ekonomirapporteringen till verksamheten och ser till att den utformas så att den ger en bra insikt om klubbens ekonomi.
 • Vi har tydlig struktur och rutin kring bidrags- och projektansökningar och skall kontinuerligt söka efter nya bidragsmöjligheter.
 • Vi bearbetar näringslivet med professionellt utformade samarbetserbjudanden samt kontinuerligt vidareutvecklar vårt program för sponsorvård.

Medlemmar

 • Vi satsar på en ökad kommunikation till nuvarande medlemmar och grupper med tänkbaranya medlemmar där vi med utgångspunkt från vår färdriktning beskriver vår verksamhet och bjuder in till olika typer av aktiviteter.
 • Vi utvecklar erbjudanden till medlemmar för att göra det attraktivt för alla som spelar tennis att bli medlemmar i HTK.

Anläggningar

 • Vi samarbetar med Stiftelsen Olympiahallen för att bidra till att hallen utvecklas till en modern mötesplats som är anpassad till alla intressenters verksamheter och behov och som kan användas året runt.
 • Vi skall intensifiera dialogen med Helsingborgs stad och andra eventuella intressenter.

Tävlingar

 • HTK ska genom sina tränare, övriga funktionärer och medlemmar hålla sig uppdaterade om hur samhället ser ut/utvecklas och vad som tilltalar barn och ungdomar i deras tävlandeoch därmed skapa en bra grund för utveckling av våra tävlingar.

Bredd, Motion och Tävling

 • Vi skall ständigt vara kreativa och utvecklingsbenägna för att på så sätt locka till mångaglädjestunder på och utanför banan och därmed få utövarna att känna att de utvecklas i vårverksamhet.
 • Vi skall kontinuerligt kommunicera och marknadsföra vår verksamhet och hur den utvecklas till relevanta målgrupper.
 • Vi strävar efter att ge alla deltagare tre roliga tennisår, vilket har konstaterats skapa bra förutsättningar för att tennisen förblir utövarens idrott under resten av livet.
 • Vi skapar förutsättningar och incitament för våra välutbildade tränare att ständigt utvecklas och hålla sig uppdaterade om de senaste rönen inom tennisutbildning och -utveckling samt om hur de kan utvecklas som förebilder och inspiratörer för utövarna.
 • Vi skall ständigt vara kritiskt granskande gällande våra träningsformer och alltid sättautövaren i centrum.