Jämställdhetspolicy

 Vår idrott ska främja mångfald och vår verksamhet ska vara inkluderande, välkomnande och utvecklande för alla våra medlemmar oberoende könsidentitet, sexuella läggning, etniska tillhörighet eller relion, bakgrund, kunnande och ambitionsnivå. Vi respekterar varandras olikheter, tar ställning och agerar om någon beter sig illa eller bryter mot våra gemensamma regler. En gemenskap skall skapas genom aktiviteter, utbildning, kompetensutveckling och andra åtgärder som ger alla våra medlemmar samma möjligheter.

Arbetsmiljöpolicy

 Helsingborgs TK ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs. Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialts om fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det:

 • att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,
 • att ledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,
 • att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,
 • att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,
 • att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,
 • att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,
 • att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare,
 • att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga,
 • att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö 

Policy mot droger

En drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt dopingpreparat.

 • Lokaler där HTK bedriver verksamhet är alltid rökfria
 • Alkohol förekommer inte, varken bland ledare eller aktiva, i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – I ex under träningsläger och tävlingar.
 • Föreningens ledare skall vara medvetna om sin viktiga roll som förebilder för barn och ungdomar och alltid föregå med gott exempel avseende bruket av alkohol och tobak.
 • Sammankomster i föreningens regi där ungdomar under 18 år deltar är alltid alkoholfria.
 • Bruk av andra droger, som narkotika eller dopningspreparat leder utan undantag till uteslutning ur föreningen. Om barn eller ungdom ertappas kontaktas föräldrar och sociala myndigheter.

Konsekvens

 • Om en ungdom bryter mot föreningens regler för alkohol eller tobak kontaktas föräldrar och samtal sker med den berörde. Vid upprepad förseelse kan ungdomen avstängas eller uteslutas ur föreningen.
 • Om en vuxen bryter mot policyn kontaktas denne av en representant för styrelsen och påminns om vikten av att vara en god förebild för barn och ungdomar. Vid upprepad förseelse kan den berörde avstängas eller uteslutas ur föreningen.

Policy mot mobbing

Inom HTK accepteras ingen form av mobbning eller kränkande behandling, sexuella trakasserier eller främlingsfientlighet.

Mobbning definieras av att en person upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera kamrater. Det är mobbning när parterna i en konflikt inte är jämstarka utan den ena parten ständigt är i underläge och blir kränkt.

HTKs verksamhet skall präglas av glädje och gemenskap

 • Alla vuxna skall vara goda förebilder
 • Alla vuxna skall bry sig och ingripa vid allt dåligt beteende, från suckar, miner, skratt och kommentarer till knuffar och våld
 • Klubbledningen och tränarna skall få utbildning i hur man förebygger och stoppar mobbning
 • Om mobbning ändå förekommer skall en av klubbledningen utsedd person agera och vidta åtgärder för att stoppa mobbningen.
 • Vi stöttar och hejar alltid på varandra vid match
 • Vi uppmuntrar och stödjer även motståndarna och iakttar Fair play.

Konsekvens

 • Om mobbning förekommer och inte kan stoppas trots att åtgärder enligt ovan vidtagits kan styrelsen besluta om avstängning eller uteslutning.

Barnpolicy

Denna policy bygger på att Barnkonventionen from 1/1 2020 blir lag. Bakgrund kring konventionen om barnets rättigheter som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Efter beslut i riksdagen i juni 1990 ratificerade Sverige, som ett av de första länderna i världen konventionen.

Här finns fem prioriterade punkter:

 • Idrotten skall vara inkluderande
 • Idrotten skall vara jämställd
 • Ha ett starkt ledarskap
 • Ha en ny syn på träning och tävling
 • samt att föreningen skall vara modern och engagerande samt transparant.

Barnens åsikter är lika viktiga som de vuxnas och därför måste vi lyssna. Klubben kan inte välja vissa delar av lagen, alla artiklar 1–42 gäller.
Grundprinciperna är dock

 • Artikel 2Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras
 • Artikel 3Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
 • Artikel 12Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Där barn är skall konventionen användas.
Vi skall Fråga, Lyssna och Agera

Klubben har en skyldighet att skapa en trygg idrottsmiljö fri från

 • Mobbing
 • Trakasserier
 • Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier
 • Våld

För att försäkra oss om att alla våra ledare och tränare har samma kunskap om konventionen har styrelsen beslutat att utbilda HTKs tränare så att de förstår riskmiljöer och varför vissa barn kan fara illa. Klubben har skyldighet att följa upp om något hänt och ändra inför framtiden. Att ha en plan för vem som tar tag i vad, vid händelser i verksamheten.

Utbildningen mynnar ut i ett slutprov ’Grönt kort’. Vid slutförd utbildning kommer alla ledares utbildningsstatus att finnas på klubbens hemsida, för föräldrars och barnens trygghet. Om klubben inte följer barnkonventionen kan resultatet bli att LOK-stöd, kommunstöd etc dras in.

Klubben har skyldighet att ha ett

 • Värdegrundsarbete (hur vill vi vara mot varandra- detta är en värdegrund) som skall leda till att vår värdegrund inte bara är fina ord på ett papper.
 • Strategiskt jämställdhetsarbete
 • Utbilda styrelsen, tränare, ledare, spelare och föräldrar

Policy Spelaren

Spelarna skall:

 • känna till och följa HTKs värdegrund
 • komma väl uppvärmda och i tid till träningar och matcher (om skoltiderna tillåter)
 • visa stort intresse vid träningarna och göra sitt yttersta för att utföra alla träningsmoment efter bästa förmåga
 • lyssna på tränaren och följa dennes instruktioner
 • till träning och match alltid ha de redskap/material som föreskrivs
 • vid träning och match bära vårdad klädsel, gärna klubbens dresscode och inte spela med bar överkropp, vare sig inom- eller utomhus
 • vara goda kamrater och stötta sina klubbkamrater både i med- och motgång
 • avstå från träning och tävling vid sjukdom eller skada
 • anmäla eventuell frånvaro vid träning till ansvarig tränare
 • vid långvarig sjukdom eller skada tag kontakt med träningsansvarig samt tänk på att lämna in sjukintyg från läkare om någon form av ersättning ska kunna erhållas.
 • uppvisa ett gott uppförande både på och utanför banan
 • respektera andra spelare, ledare, tränare och övriga medlemmar i HTK
 • vid anmodan, delta i klubbens åtaganden gentemot sponsorer
 • vid anmodan, solidariskt bidra med ideellt arbete vid tävlingar och andra evenemang som HTK arrangerar
 • vid tävlingsspel alltid representera HTK, såvida ej särskild dispens utfärdats
 • vid uttagning, representera HTK i seriespel och klubbmatcher
 • respektera domslut, domare och tävlingsledning
 • vid tanke på träning i annan klubb eller med privat tränare, informera ansvarig tränare i förväg
 • ta del av och följa reglerna i följande dokument som återfinns på Förbundets hemsida; ”Spelarkoden” och i ”Regler vid spel utan domare” http://www.tennis.se/Forbundet/Regioner/SvenskTennisStockholm/Tavling/Atttavla/Tavlingsreglerochspelarkod/
 • Vara medlemmar i HTK

Policy vid dåligt uppförande under träning

Här nedan följer HTK:s policy kring uppförande på träningar. Vi har gjort denna policy för att ha en tydlig röd tråd kring frågorna så att alla spelare vet vad som gäller oavsett vilken tränare som är på banan.

Vår målsättning är att HTK spelare och ledare ska vara föredömen på tävlingar vad gäller uppförande samt mycket goda representanter för klubben ute på seriespel mm.

 • Vid racketkast, skrik eller svordomar på träning får man en varning, nästa gång det upprepas är träningen slut och man får då lämna banan.
 • Vid grövre förseelser som grova racketkast eller könsord på banan får man med omedelbar verkan lämna banan.
 • Vid dålig attityd och inställning på banan får man en varning, om ingen förbättring sker får man också lämna banan.
 • Attityden mot medspelare på träning ser vi också som mycket viktigt. Visa respekt och förstå att om en spelare inte sköter sig blir dom andra i gruppen lidande. Vi vill inte heller ha massa vamos, come on eller liknande mot klubbkompisar under poängspel på träning. Detsamma gäller där som ovan att man får en varning om det sedan upprepas är också träningen slut. Självklart får man peppa sig själv men får inte vara tydligt mot klubbkompis under poängspel på träning.
 • Om man är försenad till uppsatt träningsstart måste det meddelas till tränaren. Man måste också köra genom hela uppvärmningen innan man får börja spela tennis. Skulle man vara så sen så att det påverkar träningen tar tränaren ett beslut om spelaren får vara med på träningen eller ej.

Policy Föräldrar

Föräldrarna bör:

 • känna till och följa HTKs värdegrund och kärnvärden
 • respektera sitt barns målsättning och stötta barnet med ett allmänt visat intresse,
 • fokusera på alla glädjeämnen i barnets idrottande,
 • låta spelarna ta mycket ansvar själva för sitt tennisspel,
 • slå vakt om att de riktlinjer och regler som gäller för spelarna efterlevs,
 • avstå från att ge vare sig sitt barn eller andra elever instruktioner. Det är tränarens ansvar (tenniskunniga föräldrar är säkert kompetenta nog, men uppmanas informera tränaren så att motsägelsefulla instruktioner undviks),
 • vistas utanför banan när barnet tränar och tävlar,
 • respektera spelare, ledare, tränare och andra föräldrar,
 • vid tävlingar respektera spelare, domare och tävlingsledning,
 • betala fakturerade avgifter inom föreskriven tid,
 • solidariskt bidra till verksamheten med ideellt arbete,
 • vara goda representanter för HTK

Policy Seriespel

Allmänt

För tennisklubbar inom Svensk Tennis Syd finns två arrangörer av seriespel: Svenska Tennis Förbundet och Svensk Tennis Syd. Inför varje nytt seriespel (inomhus och utomhus) bestämmer Helsingborgs Tennisklubbs (HTK) klubbledning antalet lag att representera HTK i seriespel.

Övergripande målsättning

Att tillsammans kunna glädjas och stöttas vid vinst så väl som vid förlust i en annars individuell orienterad idrott. Att tänka på är att det i första hand inte är vinsten som räknas, utan fokus ligger på gemenskapen att tillsammans spela i ett lag.

Ekonomi

HTK bekostar anmälningsavgift till seriespel, banhyra och bollar både i grundspel och eventuella slutspel på hemmaplan. Grundspelsmatcher samt eventuella slutspelsmatcher skall främst genomföras på tider utanför HTKs ordinarie träningsverksamhet. De enskilda lagen delar solidariskt på övriga kostnader (t ex resekostnader, förtäring och matchkläder) i samband med deras matcher i grundspel och i eventuella slutspel.

Lokala serier

De lokala serierna vänder sig i första hand till de spelare som inte tävlat i större utsträckning och antal lag anmäls efter vad HTKs tränare anser vara lämpligt. HTKs tränare utser en lagledare för varje lag samt bestämmer vilka spelare som skall ingå i respektive lag. För att få rätt spelordning enligt målsättningen att få till så jämna och utvecklande matcher som möjligt upprättar HTKs tränare en spelordning inom varje lag. HTK är medvetna att många spelare har likvärdig spelstyrka samt att denna kan variera från dag till dag. Spelordningen för 14-års och äldre klasser bestäms av Svenska Tennis Förbundets aktuella tennisrating för respektive spelare.

HTK har en uttalad målsättning att samtliga spelare i ett av Svensk Tennis Syds serielag får spela ungefär lika många matcher och att vi inte prioriterar serieseger samt inte toppar lagen.

Juniorligan

Juniorligan tillhör Svensk Tennis Syds serier där gemensamt lagspel sker för 10-, 12- och 14 årsklasser (pojkar och flickor). Enligt Svensk Tennis Syds rekommendationer deltager de spelare som för tillfället kommit längst i sin utveckling. I Juniorligan har HTK ett uttalat mål att spela för vinst samtidigt som deltagarna ska få en rolig och utvecklande upplevelse.

Nationella serier

HTK skall alltid representeras av minst ett dam- och ett herrlag. Dessa lag kallas för HTKs representationslag. Spelare och ledare i dessa lag får full uppbackning av HTK och står inte får några egna kostnader i samband med dessa matcher. Detta gäller även för spelare som blivit uttagna att representera HTKs förstalag i Allsvenskan för 15-årslag respektive 18-årslag i Svenska Juniorcupen.

Övriga lag i Allsvenska Serierna

Inför varje säsong skall de lag som vill deltaga i seriespel skicka skriftlig intresseanmälan till HTKs klubbchef senast två veckor innan gällande anmälningstid går ut. Information om de Allsvenska serierna finns på Svenska Tennisförbundets hemsida. HTKs klubbchef bestämmer vilka lag som skall anmälas. Generellt står HTK för kostnaderna för ett (1) lag per ålderskategori. HTK utser i samspråk med spelarna en lagledare för respektive lag.

Administration av seriespel

 • För juniorlagen samt representationslagen utser HTK spelare och lagledare samt ansvarar för anmälan. För övriga lag ansvarar HTK för anmälan
 • HTK ansvarar för att lagledarna har en aktuell kontaktlista till alla spelare i respektive lag
 • HTK bokar banor och tar i möjligaste mån hänsyn till önskemål ifrån respektive lagledare. Dock kommer seriespel främst att ske utanför HTKs ordinarie träningsverksamhet
 • HTK bjuder in motståndarlagen till matcher. Önskar lagledarna göra detta själva är det OK. Lagledaren för varje lag ansvarar för kontrollen av att bortalagen har accepterat inbjudan och är huvudkontaktperson för motståndarlagen
 • Lagledarna meddelar HTK i god tid om någon match behöver flyttas eller om matchen ställs in så att HTK kan avboka banor i tid
 • Lagledarna administrerar resultaten i samband med match utefter HTKs instruktion
 • Lagledarna skall i god tid (3 dagar) innan match hämta ut bollar på HTKs kansli inför hemmamatch. Dessa skall återlämnas till HTKs kansli direkt efter spelad match
 • Vid eventuella slutspel skall HTK i första hand önska spel på bortaplan, men kan stå som arrangör när det är HTKs tur (tumregel vart 4-5 år). Vid dessa slutspel utser HTK en representant från respektive lag som är ansvarig.

Träning

Alla som deltager i HTKs serielag erbjuds träning utifrån gällande kursprogram.

Klubbkläder

HTK har ett starkt önskemål om att seriematcherna spelas i HTKs klubbkläder så att man skapar VI-känsla och ger HTKs sponsorer en möjlighet att synas. Dock finns det inget tvång då varje enskild spelare står för sina egna inköp.

Policy Trygg tennis

Barnkonventionen är av naturliga skäl väl sammankopplad med Trygg idrott, men ändå är det på sin plats att förtydliga några ytterst aktuella och centrala punkter kring det senare begreppet.

 • Syftet med Trygg idrott  bygger i grund och botten på Idrottens värdegrund som tar upp grundstenarna för en trygg idrottsmiljö för ALLA.
 • Om värdegrunden bryts så gäller i första hand att vända sig till föreningens styrelse, nästa steg är Regionen (SDF) och därefter SvTF:s BoU-ansvarige ola.martensson@tennis.se 
 • Om ärendet inte kan hanteras av varken klubben, regionen, eller SvTF så kontaktas RF:s Idrottsombundsman på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se
 • Från och med 1 januari 2020 skall föreningarna begära in ett begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för alla som har uppdrag sin innebär direkt eller regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag skall följaktligen per automatik alltid ske vid nytillsättningar.
 • Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs men det är den enskilde ledare som begär utdraget från Polisen.

OBS! Här gäller 15 år som lägsta åldersgräns.

 • Föreningen ska utse två ansvariga som ansvarar för kontroll av utdragen och att föreningen håller sig uppdaterad om Trygg idrott 
 • Föreningen upprättar register (använd gärna befintliga) över vem/vilka som är tränare/ledare och som har kontakt med barn och ungdomar och markerar i detta när utdraget är uppvisat. 
 • OBS! Inga utdrag får arkiveras av föreningen utan den enskilde visar upp originalet och sedan återlämnas det direkt.
 • Det finns inga bestämda rutiner för hur aktuella registerutdragen skall vara men SvTF anser att det bör ske återkommande, t ex vartannat år.
 • SvTF skall, enligt RF:s intentioner, genomföra kontroller av utdrag för att säkerställa att arbetet fortskrider på alla organisationsnivåer.
 • Svenska Tennisförbundet ser det naturligtvis som en självklarhet att alla föreningar, regioner och förbund har en god kännedom om hur man motverkar och agerar kring alla typer av trakasserier. Därför är RF:s policy mot sexuella trakasserier till stor hjälp för alla parter när dessa problem skadiskuteras och hanteras. Här tar ni del av denna policy!

Policy belastningsregister

Riksdagen har beslutat att Barnkonventionen skall integreras i svensk lag från och med den 1 januari 2020. För svensk idrott och HTK innebär detta inte några stora förändringar, då hela rörelsen målmedvetet haft Barnkonventionen som ett rättesnöre under flera år. Däremot är det naturligtvis ett stort ansvar att fortsätta det goda arbetet med att utveckla en bra verksamhet baserat på barn och ungdomars villkor. Med anledning av detta har föreliggande policy för utdrag ur belastningsregistret för HTK tagits fram.

Vad ska begäras in?

Ett begränsat utdrag ur belastningsregistret (utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg).

Den enskilde begär utdraget från Polisen och visar upp originalet inför klubbchefen. Inga utdrag arkiveras av föreningen. Den enskilde visar upp originalet och sedan återlämnas det direkt.

Vem är ansvariga för kontroll av registerutdragen?

Klubbchef ansvarar för kontroll av utdragen och att föreningen håller sig uppdaterad om ”Trygg idrott”. Vid längre frånvaro av Klubbchef, träder klubbens Ordförande in i den frånvarandes ställe.

Vilka ska lämna in registerutdrag?

Klubbchef upprättar ett register över de individer med uppdrag för HTK som är minst 15 år och som har direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar. De ansvariga markerar med datum i registret när utdraget är uppvisat.

För närvarande finns alla hel- och deltidsanställda i HTK i registret. Dessutom finns i registret samtliga tränare och ledare som har minst en fast timme med barn eller ungdomar i den organiserade verksamheten. Därutöver ska registerutdrag tas på de personer som följer med som ledare för barn eller ungdomar på resor, tävlingar eller läger i klubbens regi.

När ska registerutdrag begäras in?

Registerutdrag skall alltid ske vid nyanställningar före påskrift av anställningsavtal. Dessutom ska samtliga i det upprättade registret kontrolleras under april månad jämna år med start i april 2020.

Vad händer vid överträdelser?

Om det skulle finnas belastning hos den enskilde, om den enskilde mot anmodan skulle vägra att visa ett utdrag ur belastningsregistret eller om trakasserier skulle uppdagas, så kommer HTK att vidta formella åtgärder. Utredningen kommer i så fall ske snabbt och med respekt för inblandade parter. Sanktioner kan då bli aktuella, såsom varning, omplacering, avstängning (ideella), uppsägning (anställd) och/eller polisanmälan.

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Helsingborgs TK (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhetAvtal
LicenshanteringAvtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhetAvtal
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningenAllmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningenIntresseavvägning
Besök på vår hemsidaIntresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke 
TillträdesförbudRättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkanRättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i Idrott Online via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begära dataportabilitet av dina personuppgifter i Idrott Online via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Försäkringar

Om olyckan skulle vara framme och ställa till livet är det lätt att undra över vad som gäller angående försäkringar.

Tävlingslicens

Bästa skyddet har Du som registrerat och skaffat Dig en tävlingslicens i Svenska Tennisförbundets tävlingsprogram Tävling Online. Fullständigt personnummer och registrerat medlemskap i tennisklubb i Idrottonline krävs för att licensförsäkringen ska vara giltig.

Här hittar Du info om vad som gäller för Dig med giltig tävlingslicens (Försäkringsbolag: Gjenside). Här hittar Du kontaktuppgifter och mer info.

Medlem i HTK

För Dig som inte har tävlingslicens men som är medlem i HTK gäller Riksidrottsförbundets grundförsäkring (Försäkringsbolag Folksam).
Tel 0771 950 950.

Hemförsäkring

Mer eller mindre alla har en hemförsäkring och till den brukar det vara möjligt att koppla en tilläggsförsäkring för fritid. Här kan Du läsa mer om hemförsäkringar. Kolla med Ditt försäkringsbolag vad som gäller för Dig.

Skadeståndsförsäkring

Klubbens medlemskap i Arbetsgivaralliansen innebär att en VD- och styrelseansvarsförsäkring ingår i medlemskapet och ersätter personligtskadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare. 

Olycksfallsförsäkring

Många har tecknat en separat olycksfallsförsäkring – kanske privat och/eller en gruppförsäkring via facket på arbetsplatsen. Här kan Du läsa mer om olycksfallsförsäkringar.

I och med att Helsingborgs TK är med i Arbetsgivaralliansen, så gäller att en olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet och den omfattar volontärer och förtroendevalda som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för medlemsorganisationer tillhörande Arbetsgivaralliansen.

Tänk på att om Du vid olycka behöver använda Din försäkring, så får Du bara använda en (1) – även om Du har tecknat flera olika.

Hoppas Du slipper utnyttja informationen på denna sida, men att den hjälpt Dig något – om olyckan nu ändå skulle vara framme…

HTKs Värderingar

I HTK har vi tio gemensamma värderingar som ligger till grund för vår verksamhet. Dessa värderingar tillsammans med våra kärnvärden har vi som målsättning att alla våra medlemmar känner till och efterlever.

 1. Vi välkomnar alla!
  – Genom att hälsa och vara vänliga mot varandra
 2. Vi hjälper varandra!
  – Genom att vara ödmjuka och uppmärksamma på omgivningen
 3. Vi agerar för rent spel!
  – Genom att själv vara ett bra föredöme
 4. Vi tar jämställdheten på allvar!
  – Genom att ta ansvar hur jag förmedlar och uttrycker mig inför min omgivning
 5. Vi utgår från barnen och ungdomarnas perspektiv!
  – Genom att följa ”idrotten vill” som är en sammanställning från barnkonventionen utifrån idrotten
 6. Vi låter glädjen styra
  – Genom transformativt ledarskap skapa positivitet och framåtanda hos våra elever
 7. Vi utbildar både människan och tennisspelaren!
  – Vi sätter människan i centrum och utifrån välmående individer utvecklar vi tennisspelare
 8. Vi skapar balans!
  – Helheten är viktig så att man utvecklas som människa. Allt skall inte kretsa runt tennis
 9. Vi tror på allas lika möjligheter!
  – I HTK skall alla få möjlighet att uppnå sina drömmar
  10. Vi har respekt för att det tar tid att nå våra drömmar!
  – Genom att jobba långsiktigt med många delmål skapar vi förutsättningar för att uppnå våra drömmar