Ants Suurkkusk, Ordförande och Kassör (ants.suurkuusk@telia.com)

Bo Annvik, Vice ordförande

Sverker Tingdahl, Sekreterare

Anders Diurlin, Personal

Marcus Carlsson, Sport

Joana Abdon, Marknadsgrupp

Marie Levinsson, Ledamot

Styrelsens ansvar

 • Följa föreningens stadgar
 • Förberedelser och genomförande av årsmöte
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Se över, utvärdera och uppdatera Färdriktning- och Färdplan samt policy vartannat år där man också fastställer mål och strategier
 • Beslut om föreslagen budget från klubbchef
 • Arbetsgivaransvar och fastställande av löner
 • Beslut om firmateckning och attestrutiner
 • Fördela styrelsens arbete mellan ledamöterna
 • Utse klubbens representanter i Stiftelsen för Olympiahallen
 • Representera HTK vid årsmöten och liknade träffar med Svenska Tennisförbundet och underliggande förbund.

Styrelsens handlingsplan

 • Uppdatera och följa styrelsens årsplanering
 • Genom uppföljning av budget
 • Genom kontinuerligt utvärdera och förbättra styrelsearbetet
 • Genom kontinuerlig dialog med klubbchef att anställda och organisationen i helhet arbetar utefter HTKs Färdriktning, Färdplan och lagd budget

Stadgar