HTK:s färdriktning utgör grunden i vår verksamhet. Den går hand i hand med Svensk Tennis gemensamma vision, målsättningar, strategier och värderingar som åskådliggörs i strategidokumentet Game Change 2030. Att HTK bidrar till denna helhet är en förutsättning för att utveckla Helsingborgs Tennisklubb och Svensk Tennis.

Värdegrund

Vi utgår från svensk tennis gemensamma värdegrund och låter den genomsyra vår verksamhet. Färdriktningen är beslutad av styrelsen och uppdateras igen inför våren 2026. Färdriktningen ligger i sin tur till grund för HTK:s färdplan, det vill säga de kortsiktiga mål och aktiviteter som ska styra det kommande årets verksamhet.

Roligt

Glädje och gemenskap är centralt hos oss och grundläggande för en livslång relation med tennisen. Våra deltagare ska ha roligt och må bra genom att själva få möjlighet att bestämma över sitt tennisspel, oavsett nivå och genom hela livet.

Öppet

Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på alla nivåer och vår verksamhet ska vara inkluderande och anpassad efter tennisutövaren – oavsett förutsättningar och bakgrund. Etik och moral är viktiga ord för oss.

Utmanande

Tennis är så mycket mer än bara själva utövandet. Vår idrott har stor social betydelse och vi strävar efter att ge människor möjlighet att lära och växa i en utvecklande miljö.

Hållbart

Vi strävar efter att göra medvetna, sunda val ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. För oss innebär det bland annat att vår verksamhet ska främja folkhälsa, inkludering, demokrati, personlig utveckling, rent spel och god arbetsmiljö. Sist men inte minst fäster vi stor vikt vid hållbar utveckling på tennisbanan. Långsiktiga och hållbara satsningar är nyckelfaktorer för att bli ledande och framgångsrika och det lägger också grunden för ett livslångt idrottande.

Uppdrag

”HTK erbjuder en givande och utvecklande miljö för samtliga medlemmar oavsett förutsättningar och ambitionsnivå”

I visionen ingår

”HTK Academy – Sveriges mest utvecklande miljö”

”HTK:s Tennisskola – Sveriges roligaste Tennisskola”

Vision

”HTK ska uppfattas som en av de ledande tennisklubbarna i Sverige inom både tävlingsinriktad verksamhet och breddverksamhet”

Strategi

Huvudbudskapet i Svensk Tennis strategi är att vi bedriver idrott i förening för att ha roligt, utvecklas och må bra. För livet, hela livet.

 

Organisation

Utforma tydliga ansvarsbeskrivningar för anställda, styrelsen samt ideella krafter.

Tydlig ansvarsfördelning mellan styrelse, klubbledning och klubbchef.

Aktivt delta i utbildningar gällande värdegrund, mångfald, jämställdhet och inkludering samt implementera detta i verksamheten.

Tydligt fokus på jämställdhet och mångfald i valberedningsarbetet.

Uppdaterade kring förbundets utbildningsprogram, arrangera interna utbildningar samt sätta en tydlig utbildningsplan för de anställda.

Ekonomi

Kontinuerlig budgetuppföljning.

Tydlig rutin kring bidragsansökningar och kontinuerligt söka efter nya bidragsmöjligheter.

Bearbeta näringslivet med samarbetserbjudanden samt kontinuerligt vidareutveckla vårt program för sponsorvård.

Samarbeten och nätverk

Driva Helsingborgsalliansen där samarbeten med närliggande klubbar sker. Samarbeten kan röra områden såsom träning, tränare, tävlingar, banor, utbildningar samt på strategisk nivå styrelser emellan.

Delta aktivt i regionala nätverk, bland annat i form av att dela goda exempel.

Medlem

Stärka kommunikation och relationsskapande åtgärder gentemot nuvarande och potentiella medlemmar.

Regelbunden dialog med medlemmarna, bland annat genom kontinuerliga medlemsundersökningar.

Utveckla erbjudanden samt ett rikt utbud av aktiviteter till medlemmar för att göra det attraktivt för alla som spelar tennis i Helsingborgsområdet att bli medlemmar i HTK.

Träning

Ständigt vara kreativa och utvecklingsbenägna för att på så sätt locka till många glädjestunder på och utanför banan och därmed få utövarna att känna att de utvecklas i vår verksamhet.

Kontinuerligt kommunicera och marknadsföra vår verksamhet och möta målgruppen där de befinner sig, samt söka upp nya kommunikationsvägar.

Sträva efter att ge alla deltagare minst tre roliga tennisår.

Erbjuda ett rikt äventyrs- och utvecklingsprogram parallellt med tennisträningen.

Tävling

Ständigt vara uppdaterade om hur samhället ser ut/utvecklas och vad som tilltalar barn och ungdomar i deras tävlande.

Erbjuda tävlingsspel för samtliga medlemskategorier.

Tät dialog med Olympiahallen gällande tävlingsarrangemang i hallen.

Anläggningar

Tät dialog med kommunen och andra intressenter för att möjliggöra en så optimal lösning som möjligt gällande inomhus- och utomhusverksamheten.

Tät dialog och samarbete med Olympiahallen för att få gehör för klubbens önskemål kring utveckling av hallen och dess verksamhet.

Kontinuerligt ta reda på hur klubbens medlemmar uppfattar de anläggningar HTK bedriver sin verksamhet på och hur de vill att dessa utvecklas.