Tillsammans tar vi som styrelse, klubbchef och klubbledning ansvar för vår verksamhet genom tydliga handlingsplaner

Styrelsen sammanträder

 • Februari med inriktning på Färdriktning, Färdplan och Policyfrågor samt förberedelser inför årsmöte
 • Mars i samband med årsmötet där styrelsen konstituerar sig och strategier för kommande år gås igenom
 • Maj/Juni med inriktning på personal, sportsliga målsättningar samt ev ekonomiska beslut inför hösten
 • Augusti/september med inriktning på framtidsfrågor och personalvård
 • November/December med inriktning på klubbens Ekonomi och nästföljande års budget

HTKs styrelse

Område

Ansvarig

Ordförande

Ants Suurkuusk

styrelse@htktennis.com

Vice ordförande

Anders Diurlin

Sekreterare

Sverker Tingdal

Sport

Marcus Carlsson

Marknad

Joana Abdon

Personal

Anders Diurlin /Annika Nilsson

Ledamot

Marie Levinsson

Styrelsens ansvar

 • Följa samt vid behov uppdatera föreningens stadgar
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Se över, utvärdera och uppdatera Färdriktning och värdegrund där styrelsen formulerar och fastställer/reviderar HTKs mål och strategier samt policy vartannat år.
 • Färdriktning ska göras bla utifrån RFs handlingsplan strategi 2025 och Svenska Tennisförbundets gamechange 2030.
 • Följa RFs kod för demokratisk styrning
 • Beslut om föreslagen budget från klubbchef
 • Arbetsgivaransvar och fastställande av löner
 • Beslut om firmateckning och attestrutiner
 • Fördela styrelsens arbete mellan ledamöterna
 • Utse en marknadsgrupp som jobbar med sponsring och kommunikation
 • Representera HTK vid årsmöten och liknade träffar med Svenska Tennisförbundet och underliggande förbund.

klubbchefens ansvar

 • Ansvara för det operativa arbetet och att det bedrivs enligt Färdriktning, Färdplan och fastställd budget
 • Leda och ansvara för arbetet i klubbledningsgruppen samt utse 2 personer från personalen som ingår i gruppen
 • Ansvarar för ledning och fördelning av klubbens arbete genom klara och tydliga arbetsbeskrivningar
 • Avlägga kontinuerliga rapporter till styrelsen som rör ekonomi, personal och väsentliga händelser
 • Fastställa lönepolicy för anställda
 • Föreslå löner för klubbens anställda till styrelsen för beslut
 • Ansvara för kansliet och dess uppgifter samt marknadsföringen av Helsingborgs TK
 • Hantera större klagomål/konflikter gällande träningsverksamheten

Klubbledningens ansvar

 • Följa Färdriktning, Färdplan och budget
 • Med utgångspunkt från de målsättningar och strategier som fastställs av styrelsen i Färdriktningen, ansvara för utformningen av kortsiktiga och långsiktiga målsättningar i en Färdplan om 2-5 år.
 • Ta fram en hållbar organisation och ett modernt kursutbud med innehåll som attraherar Helsingborgs invånare och tennisspelare samt beslutar om träningsmängden och kursavgifter för respektive kategori
 • Ska godkänna HTKs tävlingsutbud, HTKs äventyr och aktiviteter, tävlingsresor, tävlingsbevakning och antal lag i Svenska Tennisligan
 • Lämna förslag till styrelsen gällande nyrekrytering av nya tränare
 • Ska fastställa terminens träningsschema
 • Ska upprätta policydokument inom de områden som är lämpliga med utgångspunkt ifrån Svensk lag, RFs riktlinjer, Svenska Tennisförbundets färdriktning och HTKs värdegrund